Ik vind een goede omgang met persoonsgegevens van u als klant, maar ook als websitebezoeker van groot belang. Ik verwerk persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving AVG. 

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.